XtGem Forum catalog
HomeBlog
Tags: adwokat, sąd

Pozwany jako wyłączny dysponent zarzutu

Pozwany jako wyłączny dysponent zarzutu

Należyta staranność dłużnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, którą określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności, nie oznacza staranności wyjątkowej, lecz dostosowanej do działającej osoby, przedmiotu, jakiego działanie dotyczy oraz okoliczności w jakich działanie to następuje (wyroki Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2002 r., I CKN 971/00 oraz z dnia 16 grudnia 2005 r., III CK 317/05).
sprawdź źródło


Pozwana w dniu 20 sierpnia 2009 r. dokonała zwrotu kwoty 90.000 zł, która została potraktowana przez Instytucję Zarządzającą E. jako zwrot części niewykorzystanych środków z 2007 r. W dniu 6 kwietnia 2010 r. pozwana dokonała zwrotu kwoty 99 000 zł, w dniu 15 kwietnia 2010 r. dokonała zwrotu kwoty 60.000 zł, w dniu 16 kwietnia 2010 r. dokonała zwrotu kwoty 90.000 zł które zostały zakwalifikowane przez Instytucję Zarządzającą (...) jako zwrot części niewykorzystanych środków z 2007 roku. W dniu 13 października 2010 r. pozwana dokonała zwrotu kwoty 99.000 zł, która została zakwalifikowana przez powoda jako zwrot nierozliczonej dotacji z 2007 r. (39.116,43 zł) oraz odsetki od nieterminowego zwrotu środków dotacji z 2007 r. (59.883,57 zł).

prawniczy ranking


Uznając obie apelacje za bezzasadne Sąd Apelacyjny na podstawie art. 385 KPC orzekł o ich oddaleniu. O kosztach nieuiszczonej pomocy prawnej udzielonej skarżącym z urzędu w postępowaniu apelacyjnym orzeczono na podstawie § 19 i § 20 w zw. z oraz § 13 ust. 1 pkt 2 i § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348 ze zm.).
polecani adwokaci z Lodzi
Sąd Okręgowy ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie dowodów z dokumentów, zeznań świadków A. Z., M. M., J. K., P. S. oraz przesłuchanych w charakterze strony A. K. - członka zarządu powodowej spółki, T. S. i W. R. - członków zarządu pozwanych spółek. Sąd Okręgowy uznał zeznania świadków oraz osób przesłuchanych w trybie art. 299 KPC za wiarygodne, aczkolwiek zauważył, że były one nacechowane subiektywnym nastawieniem tych osób do opisywanych w zeznaniach faktów, w związku z zajmowaną przez nie w sprawie pozycją procesową.
opinie o adwokatach i radcach prawnych

Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE